Czy można zwrócić zakupiony towar gdy się rozmyślimy?

Często przydarza się nam sytuacja kiedy po przyjściu do domu, stwierdzamy, że zakupiony przez nas towar, czy to w postaci ubrania czy też innej rzeczy, nie jest nam jednak potrzebny lub przestał się nam podobać.
Czy w takiej sytuacji możemy zwrócić taką rzecz i oczekiwać zwrotu pieniędzy od sprzedawcy? Albo inaczej czy możemy odstąpić od zawartej umowy sprzedaży?
Robione przez nas zakupy w sklepie spożywczym, odzieżowym to zawieranie przez nas i sprzedającego umowy sprzedaży.
Zgodnie z definicją umowy sprzedaży zawartej w art. 535 k.c. przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Kiedy zatem możemy odstąpić od umowy sprzedaży?
Pierwszą sytuacją jest określony w art. 5431 k.c. brak wydania niezwłocznie, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, (chyba że umowa stanowi inaczej) kupującemu konsumentowi towaru. W tym przypadku w razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć mu dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. 
Kolejną sytuacją pozwalającą nam na odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży jest wystąpienie wady towaru, który kupiliśmy. 
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. 

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Nadto jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Natomiast wada prawna polega na tym, że rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli istnieje ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
W takiej sytuacji, zgodnie z art. 560 k.c. kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Inaczej przedstawia się prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku zawierania umów sprzedaży zawartych na odległość czy też poza lokalem przedsiębiorstwa. 
Definicję w/w umów znajdziemy w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i tak pod pojęciem umowy zawartej na odległość rozumiemy umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Natomiast pod pojęciem umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa kryje się umowa z konsumentem zawartą:
• przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
• w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
• w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
• podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;

W przypadku zawarcia w/w umów, zgodnie z treścią art. 27 w/w ustawy konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od takiej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tejże ustawy, czyli:
• kosztów dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, 
• bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
• zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy

Powyżej zostały przedstawione sytuacje kiedy przysługuje nam ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży. Natomiast niektóry sklepy wprowadziły możliwość zwrotu zakupionego towaru w określonym terminie. Należy jednak pamiętać, że możliwość zwrotu rzeczy w przypadku gdy przestała się nam podobać, wynika jedynie z dobrej woli sprzedającego. 

Oznacza to, że kupujący ma takie uprawnienie tylko wtedy jeżeli sklep przewiduje taką możliwość. Zatem przewidując możliwość zwrotu rzeczy upewnijmy się czy sklep w którym kupujemy daną rzecz przewiduje taką możliwość. 
Autor:
adw. Przemysław Fedko
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych