Europejski nakaz zapłaty

Jeśli prowadzisz interesy z firmami z innych państw Unii Europejskiej, a któraś z nich nie zapłaciła ci za dostarczony towar lub wykonane prace, rozważ przekazanie sprawy do sądu, który wyda europejski nakaz zapłaty. Poniżej zamieszczam instrukcję jak możesz to zrobić.

Pierwsza czynność - złóż pozew za pomocą interaktywnego formularza.
Europejski nakaz zapłaty można stosować w sprawach cywilnych i handlowych. 

UWAGA: W tej procedurze możesz dochodzić tylko bezspornych roszczeń pieniężnych o charakterze transgranicznym (transgraniczna sprawa to taka, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym znajduje się sąd rozpatrujący sprawę; przykładowo, jeśli masz miejsce zamieszkania w Polsce a pozwany w Niemczech, to jest to sprawa transgraniczna).
Możesz się ubiegać o wydanie europejskiego nakazu zapłaty we wszystkich państwach członkowskich UE oprócz Danii.

Należy pamiętać, że nie wszystkie sprawy mogą być rozpoznawane w postępowaniu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. W ten sposób nie mogą zostać rozpatrzone sprawy skarbowe, sprawy administracyjne, małżeńskie czy sprawy związane z dziedziczeniem.
Dodatkowo szczególne wymogi ubiegania się o wydanie europejskiego nakazu zapłaty mogą być inne w różnych krajach UE. Różnice te mogą dotyczyć przykładowo: opłat za wydanie europejskiego nakazu zapłaty lub dokumentów jakie trzeba złożyć. Różnice mogą też dotyczyć sposobu złożenia pozwu. 

W niektórych krajach jest to możliwe za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty zostało stworzone w celu dochodzenia kwot pieniężnych o oznaczonej wysokości, które są wymagalne w chwili wniesienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty (dana kwota jest wymagalna, gdy np. minął termin jej płatności).


CO ZROBIĆ KROK PO KROKU

1. Złóż pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
Przede wszystkim, przed wysłaniem pozwu należy ustalić do jakiego konkretnego sądu należy skierować sprawę. Po pierwsze trzeba określić państwo, w którym będzie rozstrzygana twoja sprawa. Jest to tzw. wybór jurysdykcji. W sprawach o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, wybór jurysdykcji odbywa się przy zastosowaniu reguł z rozporządzenia 1215/2012. Ogólna zasada stanowi, że osoby, które mają miejsce zamieszkania na terytorium danego państwa członkowskiego mogą być pozywane przed sądy tego państwa członkowskiego. Oznacza to, że jeśli osoba, od której chcesz odzyskać pieniądze mieszka we Francji, to proces o zwrot pieniędzy możesz jej wytoczyć przed sądem francuskim.
Od tej zasady mogą być jednak wyjątki. Przykładowo, w umowie z kontrahentem można określić
w jakim państwie będą się toczyć ewentualne sprawy sądowe związane z daną umową. Rozporządzenie 1215/2012 daje również podstawę do tego żeby sprawę rozpatrywał sąd w kraju, w którym umowa była zrealizowana.
Po ustaleniu kraju należy określić właściwy sąd, do którego wyślesz dokumenty (pozew wraz
z załącznikami). Zależy to od przepisów prawa w danym państwie. Przykładowo w Polsce europejskie postępowanie nakazowe może być rozstrzygane przez sądy rejonowe i okręgowe.
Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty należy złożyć na formularzu A stanowiącym załącznik I do rozporządzenia 1896/2006. Pozew trzeba złożyć w formie papierowej lub za pomocą innego środka komunikacji, w tym komunikacji elektronicznej, akceptowanego przez państwo członkowskie,
w którym ma siedzibę sąd, do którego wysyłasz ten dokument. Pozew musi być podpisany przez ciebie lub przez twojego przedstawiciela, choć zastępstwo prawne np. przez adwokata nie jest konieczne na tym etapie. Należy pamiętać, że jeśli pozew musi zostać sporządzony w języku akceptowanym przez dany sąd.
Wymagane dokumenty
1.Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty (formularz A)
2.Dowód zapłacenia opłaty
3.Pełnomocnictwo procesowe
4.Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
W zależności od tego, w jakim kraju będzie rozpatrywana twoja sprawa może się okazać, że do pozwu trzeba załączyć inne dokumenty, np. faktury.

2. Sąd sprawdzi twój pozew
Sąd sprawdza m.in. czy pozew dotyczy spraw, w których można skorzystać z rozporządzenia 1896/2006, czy sprawa ma charakter transgraniczny, czy dochodzone pozwem roszczenie stanowi roszczenie pieniężne o oznaczonej wysokości, które jest wymagalne w chwili wniesienia pozwu
o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, czy sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy, itp.
Jeśli pozew nie spełnia wymogów określonych w rozporządzeniu 1896/2006, sąd da ci możliwość uzupełnienia lub poprawienia pozwu (chyba że twoja sprawa jest nieuzasadniona lub pozew jest niedopuszczalny).
Może się również zdarzyć, że sąd zwróci się do ciebie z pismem – korzystając z formularza B, określonego w załączniku II rozporządzenia 1896/2006, w którym poinformuje o potrzebie zmniejszenia dochodzonej kwoty.

3. Rozstrzygnięcie
Jeżeli sąd w twoim pozwie nie znajdzie żadnych braków, wówczas wyda europejski nakaz zapłaty.
Sąd natomiast odrzuci pozew, jeżeli nie spełnia on wymogów formalnych, roszczenie jest nieuzasadnione lub powód nie przesłał odpowiedzi w terminach wyznaczonych przez sąd lub odrzucił propozycję zmiany pozwu.
Jeśli twój pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty zostanie odrzucony przez sąd, to nie możesz się odwołać. Możesz jednak złożyć nowy pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty albo dochodzić swojej wierzytelności w inny sposób przewidziany w danym państwie – np. złożyć pozew w ramach zwykłego postępowania cywilnego.
autor: 
adwokat Mateusz Hołda
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych