Mediacja – pozasądowy sposób rozwiązania konfliktu

W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji” – art. 10 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - kodeks postępowania cywilnego( tekst jedn. Dz.U z 2018r.poz.1360 z późn.zm ) zwany dalej KPC. 

Konflikty są elementem życia. W zależności od naszych predyspozycji psychofizycznych oraz nabytych w trakcie życia doświadczeń, różnie sobie z tymi konfliktami radzimy. Jedni potrafią rozwiązywać problemy samodzielnie, inni potrzebują wsparcia z zewnątrz, szukając wówczas właściwej osoby czy instytucji, która mogłaby im w tym pomóc. 

Mediacja to koncyliacyjny i pozasądowy sposób załatwienia sporów. Jest to swego rodzaju propozycja dla uczestników obrotu do poszukiwania alternatywnych metod rozwiązania sporów, zarówno tych istniejących jak i tych, które mogą powstać w przyszłości. W Polsce dopiero od kilkunastu lat mediacja upowszechnia się i ma za zadanie wspierać polskie sądy oraz służyć społeczeństwu, umożliwiając skonfliktowanym stronom porozumienie się przy pomocy bezstronnego mediatora, w oparciu o szereg zasad i przy zachowaniu równych praw obydwu stron. Zadaniem mediatora jest głównie usprawnienie wzajemnej komunikacji pomiędzy stronami oraz pomoc w skutecznej realizacji ich interesów.

Postępowanie mediacyjne może być wszczęte zarówno przed wniesieniem sprawy do sądu, w trakcie trwania toczącego się już postepowania sądowego bądź na podstawie umowy o mediacje. Znajduje zastosowanie we wszystkich rodzajach spraw, w których dopuszczalne jest zgodnie z art. 10 KPC zawarcie ugody. Strony które zamierzają zawrzeć ugodę przed mediatorem co do sporu niestanowiącego przedmiotu toczącego się postępowania sądowego na podstawie umowy o mediacje o której mowa w art. 183 1 KPC - mają pełną swobodę z tym zastrzeżeniem, iż skuteczność egzekwowania postanowień takiej ugody, wymaga zatwierdzenia sądu. 
Głównymi zaletami mediacji są przede wszystkim: szybkość, odformalizowanie procedury oraz niskie koszty. Ponadto zgodnie z art. 183 15 §1 KPC ,, Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym”. 

Głównymi zasadami na których opiera się postępowanie mediacyjne to: dobrowolność, poufność, nieformalność oraz bezstronność mediatora. 

Mediacja zwiększa prawdopodobieństwo trwałości porozumienia, ponieważ uczestnicy samodzielnie wypracowują rozwiązania satysfakcjonujące obie strony. Mediator jest jedynie osobą, która moderując rozmowę, pomaga w osiągnięciu akceptowalnego przez strony rozwiązania.

Mając na uwadze powyższe, ugodę należy uznać za najbardziej pożądany sposób rozwiązywania sporów, który możemy uzyskać w ramach mediacji. Mediacja umożliwia stronom osiągnięcie porozumienia w wielu płaszczyznach. Niewątpliwą zaletą jest fakt, iż osiągnięta w ten sposób ugoda, po spełnieniu przesłanek określonych w przepisach prawa, stanie się tytułem wykonawczym, który umożliwia przeprowadzenie skutecznej egzekucji , mimo braku prowadzonego długiego i kosztownego postępowania. 
autor: 
adwokat Sylwia Niżnik-Perkołup
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych