Mediacje – rozsądna alternatywa

Kiedy rozważamy możliwość złożenia powództwa bądź wniosku do Sądu wiele osób zadaje sobie pytania – „jak długo potrwa moja sprawa?”, „ile to będzie mnie kosztowało?”, „jaką mam szansę na wygraną ?”. W istocie – szybkość rozpoznania spraw w sądzie nie zadowala większości z nas. Nie jest to niczyja wina – po prostu jest zbyt wiele spraw, a zbyt mało sędziów. Czy warto zatem rozważyć skierowanie sprawy do mediatora ? Warto. 

Mediacja jest jedynym z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Odbywa się ona przed niezależnym i bezstronnym mediatorem, posiadającym odpowiednie uprawnienia (może być wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym). 

Skierowanie sprawy do mediacji możliwe jest zawsze – również wówczas gdy sprawa nie trafiła jeszcze do sądu. Mediacje mogą występować na zarówno na etapie sądowym jak i poza sporem sądowym. Idealną sytuacją jest, gdy strony sporu – mając na uwadze czas i koszty jakie można zaoszczędzić oraz wykazując dobrą wolę i dążenie do załatwienia sprawy – udają się w ramach prywatnej usługi do mediatora. Mediator zawiera ze stronami „umowę o mediację” a następnie wyznacza posiedzenie mediacyjne – najczęściej – od razu. W takiej sytuacji, jeżeli strony dojdą do porozumienia – mediator spisuje ugodę, Strony podpisują ją, a następnie ugoda wysyłana jest do właściwego sądu celem jej zatwierdzenia. 

Po zatwierdzeniu – ugoda staje się wykonalna, tj. ma moc tytułu wykonawczego, na podstawie którego można prowadzić egzekucję sądową. Jeżeli ugoda pozostanie niezatwierdzona – w dalszym ciągu ma moc umowy (ugody pozasądowej) między stronami, co także zamyka spór między nimi.

Mediacje są zawsze dobrowolne – sąd nie ma możliwości skierowania Stron do przymusowej mediacji. 

Największą zaletą mediacji jest szybkość – zazwyczaj na przeprowadzenie mediacji nie potrzeba więcej niż 3 miesięcy, a sprawa często kończy się już na pierwszym posiedzeniu mediacyjnym. 

Mediacja jest odpłatna, jednakże są to mikro-koszty w porównaniu do kosztów prowadzenia sprawy sądowej. Zazwyczaj jest to koło 250 zł (łącznie od obydwu Stron) w mediacji pozasądowej oraz około 100-150 zł za posiedzenie mediacyjne w przypadku mediacji sądowej w sprawach rodzinnych. 

W mediacji gospodarczej jest to 1% od wartości przedmiotu sporu, nie więcej jednak niż 2.000,00 zł 

Zawarcie ugody przed mediatorem – jest zawsze przejawem racjonalnego podejścia Stron do załatwiania sprawy. W sporze sądowym Strony zawsze pozostają w konflikcie. Mediacja – zmniejsza lub usuwa taki konflikt. W przypadku spraw gospodarczych – strony po mediacji często pozostają w dalszych relacjach gospodarczych czerpiąc z tego korzyści na przyszłość. Stąd też – przed udaniem się na drogę sądową należy zawsze dokonać rachunku strat i korzyści. W znacznej części przypadków okazuje się bowiem, że zasądzone kwoty są nie do wyegzekwowania. Myślenie mediacyjne jest przejawem całościowego spojrzenia na spór i jego skutki w przyszłości, w którym strony sporu godzą się na wzajemne ustępstwa wiedząc, że dalsze prowadzenie sporu – w długim okresie czasu – nie jest opłacalne dla żadnej z nich. 
autor:
radca prawny Miłosz Kuna

opracowano:
18.06.2020 r.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych