Oferowana pomoc

1. Nieodpłatna pomoc prawna

Fundacja Pasieka udziela nieodpłatnej pomocy prawnej w Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i doradztwa obywatelskiego:
1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
4. Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje:

osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
5. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie to składa osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

6. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń do punktów można dokonywać osobiście w wyznaczonych godzinach lub telefonicznie pod numerem telefonu: 17 78 00 416 (w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-12:00). Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: npp@powiat-mielecki.pl.
7. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

8. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem pkt 10.

9. Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową

osoby, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudnościw komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Telefon kontaktowy

730-312-959

fundacjapasieka@gmail.com

.

Badanie jakości obsługi oraz satysfakcji w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej
Uzupełnij ankietę i prześlij na nasz adres mailowy.

Pobierz pliki

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych