Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub mailowego przed planowaną wizytą:

1. upewnisz się, czy jesteś uprawniony do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej,

2. rejestrując się na konkretny termin nie czekasz w kolejce,

3. dowiesz się, jakie dokumenty należy przynieść oraz gdzie je uzyskać, aby Twoja porada prawna była kompletna.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Fundacja PASIEKA od dnia 1.01.2017 r. realizuje nieodpłatną pomoc prawną wyłącznie w nowych Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. Miasto Rzeszów
Rzeszowski Dom Kultury w Rzeszowie, Filia Widokowa przy ul. Widokowej 1, 35-119 Rzeszów
od poniedziału do piątku w godzinach 9.00 - 13.002. Powiat Łańcucki
Łańcut - lokal na parterze budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut
poniedziałki w godzinach 13.00 - 17.00

Rakszawa - Budynek Urzędu Gminy w Rakszawie, 37-111 Rakszawa
wtorki w godzinach 11.00 - 15.00

Markowa - Budynek Urzędu Gminy w Markowej, 37-120 Markowa
środy w godzinach 11.00 - 15.00

Wola Mała - Ośrodek Kultury Gminy Czarna w Woli Małej, 37-100 Łańcut
czwartki w godzinach 13.00 - 17.00

Żołynia - Budynek Urzędu Gminy w Żołyni, 37-110 Żołynia
piątki w godzinach 13.00 - 17.003. Powiat Sanocki
lokale biurowe nr 42 i 48 lokal biurowy znajdujące się w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30 - 19.30
Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub mailowego przed planowaną wizytą:
1. upewnisz się, czy jesteś uprawniony do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej,
2. rejestrując się na konkretny termin nie czekasz w kolejce,
2. dowiesz się, jakie dokumenty należy przynieść, aby porada prawna była kompletna.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?
Z nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez prawników Fundacji PASIEKA, mogą skorzystać wyłącznie osoby wskazane w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, tj. osoba fizyczna:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub 

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub 

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub 

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub 

5) która nie ukończyła 26 lat, lub 

6) która ukończyła 65 lat, lub 

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8) która jest w ciąży.


Uwaga - osoba uprawniona do skorzystania z pomocy prawnej zobowiązana jest do potwierdzenia swojej sytuacji.

Więcej informacji:
- dedykowany numerem telefonu - 730-312-959,
- mailowo - fundacjapasieka@gmail.com

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub 

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: 
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; 
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

Rejestracja wizyty 

730-312-959

fundacjapasieka@gmail.com

.

Rejestracja wizyty 

730-312-959

fundacjapasieka@gmail.com

.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych