Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub mailowego przed planowaną wizytą:

1. upewnisz się, czy jesteś uprawniony do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej,

2. rejestrując się na konkretny termin nie czekasz w kolejce,

3. dowiesz się, jakie dokumenty należy przynieść oraz gdzie je uzyskać, aby Twoja porada prawna była kompletna.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Udzielamy darmowej pomocy prawnej w Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. Miasto Rzeszów
Rzeszowski Dom Kultury w Rzeszowie, Filia Widokowa przy ul. Widokowej 1, 35-119 Rzeszów
od poniedziału do piątku - w godz. 9.00 - 13.00


2. Powiat Rzeszowski
Rzeszów, ul. Batorego 9
od poniedziału do piątku - w godz. 11.30 - 15.403. Powiat Przeworski
Przeworsk, ul. Lwowska 16
poniedziałek - w godz. 13.00 - 17.00
wtorek - w godz. 9.00 - 13.00
środa - w godz. 13.00 - 17.00
czwartek - w godz. 9.00 - 13.00
piątek - w godz. 13.00 - 17.00

Uwaga: Dodatkowe godziny otwarcia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Przeworsku:

 2.01.2018 – godz. 13:00 do 17:00,
 3.04.2018 – godz. 13:00 do 17:00,
 2.05.2018 – godz. 9:00 do 13:00,
 4.05.2018 – godz. 9:00 do 13:00,
 1.06.2018 – godz. 9:00 do 13:00,
 16.08.2018 – godz. 13:00 do 17:00,
 2.11.2018 – godz. 9:00 do 13:00,
 27.12.2018 – godz. 13:00 do 17:00,
 21.12.2018 – godz. 9:00 do 13:00,

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?
Z nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez prawników Fundacji PASIEKA, mogą skorzystać wyłącznie osoby wskazane w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, tj. osoba fizyczna:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub 

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub 

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub 

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub 

5) która nie ukończyła 26 lat, lub 

6) która ukończyła 65 lat, lub 

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8) która jest w ciąży.


Uwaga - osoba uprawniona do skorzystania z pomocy prawnej zobowiązana jest do potwierdzenia swojej sytuacji.

Więcej informacji:
- dedykowany numerem telefonu - 730-312-959,
- mailowo - fundacjapasieka@gmail.com

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub 

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: 
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; 
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

Rejestracja wizyty 

730-312-959

fundacjapasieka@gmail.com

.

Więcej informacji 

730-312-959

fundacjapasieka@gmail.com

.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych