Różne rodzaje wartości nieruchomości w operatach szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych 

Rzeczoznawca majątkowy określa wartości nieruchomości według stanu i poziomu cen na dzień wyceny. 

Przy założeniu rozwoju nieruchomości, wartość nieruchomości określa się według stanu techniczno-użytkowego i stanu zagospodarowania po zakończeniu jej zakładanego rozwoju oraz stanu prawnego, stanu otoczenia nieruchomości i poziomu cen na dzień wyceny.
1. Wartość rynkowa – to szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość, w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie, nie znajdują się w sytuacji przymusowej, 
2. Wartość odtworzeniowa – to wartość równa kosztom jej odtworzenia 
z uwzględnieniem stopnia zużycia. Wartość odtworzeniową wyznacza się dla nieruchomości, które z uwagi na obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także, jeżeli wymagają tego przepisy szczególne,
3. Wartość ubezpieczeniowa – to kwota pieniężna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe na nieruchomości z przyczyn wyszczególnionych w umowie ubezpieczeniowej, dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia,
4. Wartość dla wymuszonej sprzedaży – to kwota pieniężna, którą można uzyskać 
z tytułu sprzedaży nieruchomości w okolicznościach, w których sprzedający znajduje się pod presją konieczności jej sprzedaży, 
5. Wartość nieruchomości inwestycyjnych – to kwota pieniężna, którą można uzyskać z przychodów z czynszów lub wskutek przyrostu ich wartości,
6. Wartość nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności – podstawę wyceny stanowi wartość rynkowa wskazana w punkcie 1, ale na zamówienie wierzyciela lub zamawiającego, oprócz wartości rynkowej przedmiotu wyceny, rzeczoznawca majątkowy może określić inne rodzaje wartości, w sytuacji, gdy nieruchomość została lub będzie obciążona ograniczonym prawem rzeczowym stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności, w szczególności przy udzielaniu kredytu lub pożyczki.
autor: 
adwokat Halina Boheńska
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych