Świadczenie postojowe a umowa o pracę 

Zgodnie z ustawą o tzw. pierwszej tarczy antykryzysowej czyli Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych . Dz. U. 2020 poz. 374 osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli spełniają one określone przesłanki. Jednym z tych warunków jest niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Zatem uprawniony do świadczenia postojowego przedsiębiorca nie może mieć innego tytułu ubezpieczenia. Nie ma znaczenia przy tym, czy przedsiębiorca jest zatrudniony na cały etat, czy też tylko na jego część. Zatrudnienie na umowie o pracę dyskwalifikuje ze świadczenia postojowego.

Stosownie do treści i art. 15zq. powyższej Ustawy warunki przyznania świadczenia postojowego są następujące : osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej "osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą" lub wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej "umową cywilnoprawną" przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Powyższe świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są: obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jeżeli nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc lub zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r lub przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Wymogów, o których mowa powyżej , nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). 

Krytyka obowiązującego rozwiązania prawnego spowodowała ,że na mocy nowych przepisów osoby samozatrudnione, będące zarazem na etacie lub zleceniu będą mogły złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł. Będą mogły złożyć takowy wniosek trzykrotnie. Dotychczas były tego prawa pozbawione.

Bowiem w Sejmie w dniu 27 maja 2020 roku odbyło się pierwsze czytanie projektu tarczy 4.0. Został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych a dniu 28 maja odbyło się głosowanie . projekt nowelizacji trafi do Senatu a przy uwzględnieniu do podpisu Przez prezydenta. Ustawodawca napisał z projekcie, że przewiduje wejście w życie projektowanych regulacji „co do zasady z dniem następującym po dniu ogłoszenia”.
autor:
radca prawny Wojciech Migut

opracowano:
12.06.2020 r.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych