Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na podstawie dwóch umów o pracę u dwóch różnych pracodawców

Zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018.917) wymiar urlopu wypoczynkowego, w zależności od stażu pracy wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat lub 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Do okresów zatrudnienia zalicza się przy tym okresy uczęszczania pracownika do szkoły, w zależności od jej rodzaju. Ukończenie zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej uprawnia do doliczenia do okresu zatrudnienia przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, odpowiednio ukończenie średniej szkoły zawodowej uprawnia do doliczenia nie więcej niż 5 lat, średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat, średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, szkoły policealnej - 6 lat, szkoły wyższej - 8 lat. 

Okresy te wynikają wprost z ustawy i nie powodują problemów interpretacyjnych. Problem pojawia się jednak z momencie, gdy pracownik świadczy pracę na rzecz dwóch lub więcej pracodawców, w różnych okresach czasu.

Kodeks pracy dopuszcza możliwość równoległego świadczenia pracy przez pracownika dla dwóch różnych pracodawców na podstawie dwóch umów o pracę. Prawo pracy z przedstawioną powyżej sytuacją wiąże fakt, iż pracownik nawiązuje odrębne stosunki pracy z każdym pracodawcą. Konsekwencją wystąpienia dwóch równoległych stosunków pracy jest przysługiwanie pracownikowi uprawnień i obowiązków z każdego z tych stosunków oddzielnie i niezależnie od pozostałych. W związku z powyższym, pracownikowi będzie przysługiwał m. in. urlop wypoczynkowy u każdego z pracodawców niezależnie i w taki też sposób urlop ten powinien być rozliczany dla każdego ze stosunków pracy z osobna. Stanowisko takie potwierdził Sąd Najwyższy m. in. w wyroku z dnia 10 kwietnia 1979 r., I PZP 6/78, w którym stwierdził, że: „Pracownik, który podejmuje dodatkowe zatrudnienie, nabywa w związku z tym dodatkowe prawo do urlopu”. 

W takiej sytuacji, pewnej modyfikacji ulega jedynie sposób obliczania stażu pracy w zakresie urlopu wypoczynkowego. Zgodnie bowiem z art. 1541 § 2 Kodeksu pracy „W przypadku jednoczesnego pozostawiania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy”. Z przepisu tego wynika, że do stażu, od którego zależy prawo do urlopu i jego wymiar, zalicza się okres poprzedniego, także niezakończonego zatrudnienia, ale przy zachowaniu zasady nie pokrywania się tych okresów, czyli w części przypadającej przed nawiązaniem kolejnego stosunku pracy. 

Należy zatem uznać, że pracownikowi, który nawiązał stosunek pracy z jednym pracodawcą w pełnym wymiarze czasu pracy, a jednocześnie jest zatrudniony dodatkowo u innego pracodawcy, do stażu pracy w zakresie urlopu wypoczynkowego wlicza się okres pracy u poprzedniego pracodawcy.

Jeżeli w wyniku takiego wyliczenia, pracownik nabył prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego, to pracownikowi temu będzie przysługiwał od pracodawcy urlop w wymiarze 26 dni.Autor: radca prawny Łukasz Skoczek
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych